Polityka prywatności

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie.

1. DEFINICJE

Administrator: Xpress Delivery sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-502), ul. Hubska 52/14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000742591, REGON: 380925640, NIP: 8992848469, kapitał zakładowy: 10 000,00 złotych („xpress →delivery”).

Dane Osobowe: informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, przetwarzane przez Administratora, w tym w szczególności informacje dotyczące Użytkowników go.xpress.delivery oraz xpress.delivery.

Serwis: serwis internetowy „xpress →delivery” działający pod adresem https://xpress.delivery oraz go.xpress.delivery

Aplikacja: oprogramowanie mobilne, dostępne dla systemu Android i IOS

Polityka Prywatności: niniejszy dokument zawierający informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora.

RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Usługi: usługi świadczone przez Administratora dostępne za pośrednictwem go.xpress.delivery dla Użytkownika, w szczególności usługę informowania o ofercie, produktach i usługach xpress →delivery.

Użytkownik: oznacza podmiot, który korzysta z Usług.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z działalnością prowadzoną przez Administratora, w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników i informacji mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa użytkowników.

Niniejsza polityka odnosi się do usług oferowanych przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej go.xpress.delivery oraz xpress.delivery oraz Aplikacji. Powyższa polityka nie obejmuje swym zakresem stron internetowych i usług podmiotów trzecich, do których dostęp można uzyskać za pomocą odnośników znajdujących się na ww. witrynie. Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych są dostępne u każdego z dostawców usług odrębnie. Administrator zaleca każdorazowe zapoznanie się z przedmiotowymi dokumentami na stronach dostawców

3. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

DaneCel przetwarzania
Imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego, nr telefonuRealizacja stosunku umownego- rozliczenie i wymogi prawne, w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta.
Pojazd i nr rejestracyjny pojazduRealizacja stosunku umownego.
GeolokalizacjaZarządzanie lokalizacją usługodawcy podczas świadczenia usług ze względów bezpieczeństwa drogowego oraz w celu wypełnienia obowiązków podatkowych i księgowych , w celu zapobiegania nieuprawnionego przejęcia konta oraz w celu realizacji stosunku umownego. Usprawnienie działania aplikacji, w szczególności w celu usprawnienia odbioru oraz ułatwienia realizowania dostaw, włączenia funkcji bezpieczeństwa oraz zapobiegania oszustwom i ich wykrywania
Dane na temat telefonu komórkowegoRealizacja stosunku umownego
Połączenie internetoweRealizacja stosunku umownego

4. ŹRÓDŁA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Osobowe przetwarzane przez Administratora są pozyskiwane:

 • bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą-  poprzez wypełnienie formularza rejestracji na stronie go.xpress.delivery oraz xpress.delivery podając w pierwszym kroku rejestracji adres e-mail w celu założenia konta na panelu i późniejsze uzupełnienie go danymi tj: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego oraz pesel w celu zawarcia umowy;
 • od kontrahentów, partnerów współpracujących, udostępniających dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w zawartych umowach;
 • od osób trzecich lub firm zewnętrznych, np.  partnerów handlowych, partnerów rozliczeniowych lub organizacji branżowych;
 • ze źródeł dostępnych publicznie.

5. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach:

 • nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem- potencjalnie zainteresowaną osobą do współpracy z Administratorem, która wypełniła formularz na stronie xpress.delivery lub go.xpress.delivery lub udzieliła zgody na kontakt w inny sposób- art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda); 
 • podjęcie współpracy z Użytkownikiem, który przeszedł pozytywnie weryfikację- art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowa, oraz czynności wiążące się z jej przygotowaniem oraz późniejszym egzekwowaniem); 
 • wykonanie obowiązujących umów Administratora z partnerami, tj. doręczanie przesyłek i paczek w określonym czasie na określonym umowami zakresie terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej- art. 6 ust. 1 lit b RODO (umowa, oraz czynności wiążące się z jej przygotowaniem oraz późniejszym egzekwowaniem);
 • marketingu i promocji produktów i usług Administratora lub podmiotów powiązanych, polegających na przesyłaniu do Użytkowników ww. informacji, drogą elektroniczną (na podany adres email) lub przez kontakt telefoniczny- art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora danych), art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda).
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi (prawnie uzasadniony interes Administratora) art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na ochronie jego praw
 • w celach analitycznych i statystycznych – (prawnie uzasadniony interes Administratora)- art. 6 ust. 1 lit f RODO polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, w tym ich geolokalizacji, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług; 

Użytkownik, którego dane osobowe, są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przez wysłanie wiadomości email na adres rodo@xpress.delivery. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Administrator dokonywał na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

6. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Użytkownikiem. np. udostępnienie danych osobowych Klienta Kurierowi w celu dostarczenia paczki; w celu wykonania ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego; w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: instytucje ustawowo upoważnione do odbioru danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, partnerzy lub podmioty świadczące wybrane usługi na rzecz Administratora i ich upoważnieni pracownicy; w tym usługi prawne, marketingowe, reklamowe, czy kierowcy i kurierzy przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności. Do grona podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Administratora zaliczają się również podmioty świadczące usługi w zakresie niezbędnym do zapewnienia zaplecza technicznego dla realizacji usług, jak np. dostawcy usług IT i podmioty zajmujące się serwisem. Administrator dochowuje należytej staranności przy przesyłaniu danych, stosując środki i zabezpieczenia uniemożliwiające uzyskanie dostępu do danych przez osoby nieupoważnione (m.in. SSL, szyfrowane połączenia, zapory sieciowe). 

Informujemy, że na stronie Administratora mogą znaleźć się wtyczki portali społecznościowych, m.in.:. Facebook, LinkedIn, Instagram etc. W związku z umieszczeniem ich na stronie Administratora Użytkownik we własnym zakresie zobowiązany jest zapoznać się z treścią polityki prywatności tych dostawców w celu otrzymania aktualnej informacji w zakresie ochrony danych osobowych.

7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji celów, tj.:

 • wykonywania umowy zawartej pomiędzy użytkownikiem a Administratorem oraz przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia – do czasu zakończenia realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o zgodę – do momentu jej wycofania;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

Dane zbierane podczas wizyt użytkowników na stronie Administratora będą przetwarzane do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Zastosowanie ma to do danych przetwarzanych w celach analitycznych, statystycznych, w tym wykorzystania plików cookies i administrowania stronami Administratora.

8. ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

W celu zabezpieczenia lub bezprawnego dostępu do Danych Osobowych, ich przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia, Administrator:

 • korzysta z odpowiednich rozwiązań technologicznych i środków bezpieczeństwa (technologia TLS (Transport Layer Socket) w wersji 1.2 przeznaczona do ochrony transmisji danych przez Internet oraz zapory sieciowe (tzw. firewalls);
 • umożliwia dostęp do konta jedynie po wpisaniu adresu e-mail i hasła (zalecane jest ustawianie haseł, składających się z min. 8 znaków i zawierających duże i małe litery, znaki specjalne i cyfry), które użytkownik powinien zachować w wyłącznie do swojej wiadomości, kontroluje metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym fizyczne środki bezpieczeństwa, aby chronić przed nieuprawnionym dostępem do systemu;
 • udziela dostępu do danych osobowych jedynie tym pracownikom, kontrahentom i współpracownikom, którzy muszą mieć do nich dostęp, aby przetwarzać je na potrzeby Administratora; ponadto, na mocy umowy są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

9. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DOTYCZĄ DANE OSOBOWE

Użytkownik ma prawo do uzyskania dostępu do danych osobowych, a także żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania lub ich usunięcia, wycofania w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgody, jak również przeniesienia danych osobowych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy RODO. 

Ponadto Użytkownik ma prawo wnieść w dowolnym momencie sprzeciw wobec przetwarzania danych, gdy Administrator przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowania. Po potwierdzeniu tożsamości użytkownika, Administrator zrealizuje wskazane prawa na podstawie analizy zasadności żądania oraz obowiązujących przepisów prawa. Administrator dołoży wszelkich uzasadnionych starań, aby spełnić żądania użytkowników dotyczące danych osobowych, chyba że dane te muszą zostać zachowane ze względu na obowiązujące prawo lub inne uzasadnione prawnie interesy Administratora.

Użytkownik, którego dane osobowe, są przetwarzane na podstawie zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, przez wysłanie wiadomości email na adres rodo@xpress.delivery. Wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego Administrator dokonywał na podstawie wcześniej wyrażonej zgody.

10. PLIKI COOKIES

Administrator wykorzystuje tzw. „pliki cookies” do śledzenia wizyt Użytkowników strony i zapisywania ich preferencji, np. języka, danych logowania, jak również dostosowywania oferowanych usług do ich potrzeb. 

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

Ww. pliki służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników ze strony;  usprawnienia i ułatwienia dostępu do Serwisu; personalizacji Serwisu dla Użytkowników; do celów marketingowych i remarketingowych w serwisach zewnętrznych; do prowadzenia statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze itp przy wykorzystaniu Google Analytics oraz WordPress Stats (Automattic Inc.); serwowania usług multimedialnych; świadczenia usług społecznościowych.

Przedmiotowe pliki przechowywane będą do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności. Pliki cookies nie będą udostępniane na rzecz podmiotów trzecich.

Jako, że możliwe jest wyłączenie plików cookies w przeglądarce internetowej, korzystanie z usług nie zostanie uniemożliwione, jednak może dojść do pewnych utrudnień.

Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików cookie. Dlatego każdorazowo zaleca się zapoznanie z polityką odnośnie plików cookies na stronie konkretnego dostawcy Usługi. 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności, jeśli będzie to niezbędne w wyniku wprowadzenia modyfikacji w Polityce lub zarządzaniu spółki, prawie bądź jurysdykcji. Zmiany będą obowiązywać od dnia opublikowania ich na stronie wraz ze wskazaniem daty ich wprowadzenia.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za linki umieszczone stronie go.xpress.delivery i xpress.delivery, które kierują i umożliwiają Użytkownikom bezpośrednie przejście do stron internetowych znajdujących się poza go.xpress.delivery oraz xpress.delivery i innymi stronami internetowymi Administratora. W związku z powyższym, osoba, której dotyczą dane osobowe, powinna zapoznać się z treścią postanowień dotyczących prywatności, umieszczonych na stronach internetowych, do których prowadzą odwołania.

Usługi są kierowane do osób, powyżej 16 roku życia. W przypadku, gdy poprzez fałszywe oświadczenie złożone przez Użytkownika co do jego wieku, dojdzie do pozyskania danych osobowych, bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego, od osoby niespełniającej kryterium wieku określonego w zdaniu poprzednim, Administrator zobowiązuje się usunąć takie dane osobowe, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o pozyskaniu bez zgody rodzica lub opiekuna prawnego Danych Osobowych osoby poniżej 16 roku życia.

Wszelkie pytania lub wątpliwości, dotyczące Polityki Prywatności, powinny być kierowane do Administratora poprzez e-mail: rodo@xpress.delivery

Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 24 czerwca 2021 r.